top of page

STANOVY Občianskeho združenia „KREMNICA REGION – združenie turizmu“ 
podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších noviel 1

PREAMBULA 

My, zakladajúci členovia záujmového Združenia fyzických a právnických osôb v súlade so Zákonom č.83/1990 Zb. o združovaní občanov, zakladáme toto Združenie s cieľom vytvárať 
lepšie podmienky na rozvoj cestovného ruchu v Kremnici a okolitých obciach, zlepšovať jeho pozíciu a postavenie v rámci Slovenska, v rámci domácej a cezhraničnej spolupráce. Sme otvorení každému záujemcovi a členovi, ktorý príjme naše stanovy a bude sa aktívne podieľať na živote a práci Združenia. 

Článok I. 
Názov, právna forma a sídlo združenia 
1. „KREMNICA REGION – združenie turizmu“ /ďalej len „združenie“/ je v zmysle zákona č.83/1990Zb o združovaní občanov v znení neskorších predpisov voľným záujmovým združením subjektov z oblasti cestovného ruchu a súvisiacich oblastí. 

Názov združenia je: „KREMNICA REGION – združenie turizmu“. 
2. Združenie je právnickou osobou s pôsobnosťou v mikroregióne Kremnica t.j. v Kremnici a okolí. 
3. Sídlo združenia je na adrese: 

Štefánikovo námestie 33/40, 
967 01 Kremnica. 

Článok II. 
Poslanie a ciele združenia 
1. Hlavným poslaním a cieľom združenia je podpora cestovného ruchu a rozvoja turizmu v meste Kremnica a v okolitých obciach v Kremnických vrchoch a združiť ich pod spoločný názov destinácie „KREMNICA REGION“. 
2. Vytvárať podmienky pre koordinovanú cieľavedomú činnosť jeho členov a partnerských organizácií, pre úspešné a efektívne podnikanie v cestovnom ruchu, podporovať svojich členov, zastupovať ich záujmy a presadzovať ich názory na cestovný ruch. Viesť svojich členov k spolupráci a etickému podnikaniu v cestovnom ruchu a zabezpečovať ďalší rozvoj a zvyšovanie profesionality v cestovnom ruchu. 
3. Cieľom združenia je vytvoriť a vybudovať z „KREMNICA REGION“ rozpoznateľnú destináciu – marketingovú značku. 
4. Činnosť združenia smeruje k naplneniu svojho poslania a cieľov pomocou svojej činnosti a plnením nasledovných úloh. 
a) tvorba a realizácia spoločného marketingu cestovného ruchu a spoločnej ponuky produktov cestovného ruchu destinácie „KREMNICA REGION“, 
b) vytvárať pozitívny imidž cestovného ruchu v destinácii „KREMNICA REGION 
c) združovať subjekty cestovného ruchu regiónu Kremnica a okolie so záujmom o rozvoj cestovného ruchu, 
d) vypracovávať koncepcie rozvoja cestovného ruchu regiónu Kremnica a okolie, 
e) aktívne sa zúčastňovať na akciách cestovného ruchu, najmä na výstavách cestovného ruchu, 
f) prenášať skúsenosti, vedomosti a inovácie v cestovnom ruchu z iných destinácií, 
g) koordinovať rozvojové zámery v cestovnom ruchu a investície do atrakcií, 
h) podporovať a usmerňovať efektívnu územnú organizáciu cestovného ruchu „KREMNICA REGIONU“ 
i) podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovania kultúrneho dedičstva na území mikroregiónu s cieľom zvyšovania návštevnosti Kremnice a okolia, 
j) podporovať kvalitu ľudských zdrojov v cestovnom ruchu, 
k) zabezpečovať odborné zázemie pre samosprávy a podnikateľov v cestovnom ruchu, 
l) koordinovať spoločný postup v legislatívnych úpravách v oblasti cestovného ruchu alebo s vplyvom na cestovný ruch, 
m) zúčastňovať sa na cezhraničných projektoch, 
n) začleniť Združenie do nadregionálnych štruktúr riadenia cestovného ruchu, 
o) predkladať a realizovať projekty financované z príspevkov Európskej Únie, ako aj financované alebo spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu, či rozpočtov samospráv, 
p) rozvíjať spoluprácu s podobnými združeniami CR za účelom výmeny skúseností a informácii, 
q) nadväzovanie kontaktov s podobnými zahraničnými subjektami s cieľom zapojenia sa do medzinárodného cestovného ruchu, 
r) starostlivosť o významné zariadenia cestovného ruchu v okolí /sieť turistických chodníkov, cyklotrás a pod./, 
s) zabezpečiť orientačno-informačný systém na území mikroregiónu. 
t) spolupráca s orgánmi obcí pri koordinácii rozvoja územia svojej pôsobnosti, vrátane spracúvania a realizácie programov podpory a rozvoja, 
u) poskytovanie poradensko-konzultačných služieb týkajúcich sa predmetu činnosti združenia, 
v) zabezpečovanie činnosti turisticko-informačnej kancelárie, 
w) spracovávanie, predkladanie a realizácia projektov cestovného ruchu v mikroregióne Kremnica a okolie. 
5. Združenie vykonáva aj doplnkovú podnikateľskú činnosť súvisiacu s jeho poslaním a za účelom jeho naplnenia t.j. na získavanie zdrojov pre svoju hlavnú činnosť. Združenie môže vykonávať aj ďalšie aktivity na zabezpečenie predmetu činnosti, ak sa tak dohodnú členovia združenia. 

Článok III. 
Založenie a vznik združenia 
1. Združenie zakladajú fyzické osoby tvoriace prípravný výbor. 
2. Ustanovujúce valné zhromaždenie, ktoré zvoláva prípravný výbor alebo ním poverená osoba, schvaľuje stanovy a volí orgány združenia. Po splnení týchto podmienok je možné považovať združenie za založené. O ustanovujúcom valnom zhromaždení sa vyhotoví zápisnica. 
3. Združenie vzniká registráciou na MV SR. 
4. Združenie sa zakladá s pôsobnosťou na dobu neurčitú. 

Článok IV. 
Vznik a zánik členstva 
1. Členmi združenia sa môžu stať: 
a) fyzické osoby, 
b) právnické osoby 
2. Členstvo vzniká na základe: 
a) podania písomnej prihlášky o členstvo v združení, v ktorej záujemca vysloví súhlas so stanovami združenia, 
b) zaplatením členského príspevku, ktorý stanoví valné zhromaždenie . 
3. Druhy členstva : 
a) zakladajúci člen, 
b) pristupujúci riadny člen, 
c) čestný člen – fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa aktívne podieľa na propagácii a činnosti združenia a mikroregiónu Kremnica a okolie, je oslobodený od platenia členského, nemá však právo hlasovať na valnom zhromaždení, avšak má právo podávať konštruktívne návrhy na fungovanie združenia. 
4. Členstvo v združení zaniká na základe: 
a) písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, 
b) úmrtia člena - fyzickej osoby alebo zániku člena - právnickej osoby, 
c) vylúčením člena z dôvodu porušovania stanov, nezaplatenia členského príspevku alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena združenia rozhodnutím valného zhromaždenia. 
d) Združenie vykoná vyškrtnutie zo zoznamu členov združenia do 30 dní od zistenia dôvodu na zánik členstva. 
5. Pozastavenie členstva môže nastať: 
a) v odôvodnených prípadoch, ak člen združenia svojím konaním, publicitou či vystupovaním verejne poškodzoval záujmy, dobré meno a značku združenia. 
b) pozastavenie, resp. opätovné pokračovanie členstva sa musí diať písomnou formou. Počas doby trvania pozastaveného členstva nie je takýto člen oprávnený používať akékoľvek výhody členstva. 

Článok V. 
Práva a povinnosti členov 
1. Práva a povinnosti člena vznikajú dňom zápisu do zoznamu členov združenia. 
2. Členovia majú právo: 
a) byť pravidelne informovaní o činnosti a hospodárení združenia, 
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach, 
c) voliť orgány združenia a byť volení do orgánov združenia, 
d) vykonávať zverené funkcie v orgánoch združenia, 
e) upozorňovať orgány združenia na nedostatky a dávať podnety na ďalšiu činnosť, 
f) byť propagovaní prostredníctvom marketingových aktivít združenia, 
g) zúčastňovať sa na činnosti, akciách a aktivitách združenia. 
3. Členovia sú povinní: 
a) dodržiavať stanovy združenia, 
b) riadne a včas platiť členské príspevky v stanovenej výške, 
c) dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky v cestovnom ruchu, 
d) poskytovať združeniu údaje a informácie, vrátane štatistických informácií a podkladov, z okruhu svojej pôsobnosti týkajúce sa cestovného ruchu potrebné pre činnosť združenia, 
e) poskytovať súčinnosť pri príprave a implementácii stratégie rozvoja cestovného ruchu v mieste pôsobnosti v súlade s podmienkami trvalo udržateľného rozvoja. 

Článok VI. 
Orgány združenia 
1. Orgánmi združenia sú: 
a) valné zhromaždenie, 
b) predstavenstvo, 
c) dozorná rada. 
2. Združenie môže zriadiť aj ďalšie orgány na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Na plnenie konkrétnych úloh si združenie zriaďuje pracovné komisie. 

Článok VII. 
Valné zhromaždenie 
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. 
2. Valné zhromaždenie tvoria: 
a) zakladajúci členovia 
b) pristupujúci riadni členovia 
3. Na zasadnutia sú prizývaní aj čestní členovia a možno prizvať a zástupcov z iných oblastí činnosti, s cieľom poradenstva vo všeobecne dôležitých otázkach cestovného ruchu. 
4. Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo pravidelne dvakrát do roka /marec a september/ alebo mimoriadne, ak o to požiada písomne aspoň jedna tretina členov združenia. V takom prípade predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti. 
5. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak boli elektronickou formou pozvaní všetci členovia združenia a ak je prítomný predseda alebo podpredseda predstavenstva a členovia valného zhromaždenia predstavujúci minimálne polovicu členov. Ak nie je v čase stanovenom ako začiatok schôdze prítomná nadpolovičná väčšina členov, valné zhromaždenie sa po hodinovom čakaní považuje za uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov, pokiaľ to bolo výslovne uvedené v pozvánke. Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov. 
6. Ak zákon neustanovuje inak, až do zvolenia orgánov združenia predsedá valnému zhromaždeniu poverený člen prípravného výboru alebo iná ním poverená osoba, inak predseda alebo podpredseda predstavenstva alebo nimi poverená osoba. Predsedajúci otvára a ukončuje schôdzu zhromaždenia, konštatuje jej uznášaniaschopnosť a vedie rokovania. 
7. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach združenia, najmä: 
a) schvaľuje stanovy, volebný a rokovací poriadok združenia, ich zmeny a doplnky, 
b) volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov predstavenstva, členov a predsedu dozornej rady, 
c) ustanovuje ďalšie orgány, ak to určujú stanovy, 
d) schvaľuje rozpočet združenia, ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu o hospodárení a činnosti združenia (ďalej len „výročná správa“), 
e) rozhoduje o rozpustení združenia, alebo jeho zlúčení s iným občianskym združením, 
f) určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov, 
g) rozhoduje o prijatí a vylúčení členov, 
h) schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom združenia, 
i) rozhoduje o prevzatí alebo odmietnutí finančných pohľadávok a záväzkov združenia vrátane pôžičiek a úverov, 
j) schvaľuje komplexnú marketingovú stratégiu rozvoja cestovného ruchu z aspektu regionálnych priorít v súlade s marketingovou stratégiou rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky, 
k) schvaľuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne v súlade s národnou koncepciou rozvoja CR, 
l) odsúhlasuje členstvo v iných združeniach, 
m) ďalšie podstatné náležitosti, ktoré boli ním odsúhlasené. 
8. Fyzická osoba musí svoje hlasovacie právo uplatňovať osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocnenej osoby. Právnické osoby musia svoje hlasovacie právo uplatňovať prostredníctvom orgánu, ktorý má oprávnenie na zastupovanie. Pri pochybnosti o existencii a rozsahu oprávnenia na zastupovanie musí byť hlasovacie právo uplatnené prostredníctvom písomne splnomocnenej osoby. 
9. Platný hlas člena združenia na valnom zhromaždení má len ten člen, ktorý do termínu konania valného zhromaždenia má uhradený členský príspevok v plnej výške.

Článok VIII. 
Predstavenstvo 
1. Predstavenstvo je najvyšší výkonný orgán združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. 
2. Predstavenstvo má 9 členov volených na obdobie jedného roka valným zhromaždením. Členmi predstavenstva združenia sú predseda, podpredseda a ďalší členovia zvolení valným zhromaždením. Predstavenstvo sa schádza najmenej raz za štvrťrok kalendárneho roka. Je uznášania schopné, ak sú prítomní najmenej piati jeho členovia. Rozhoduje väčšinou prítomných hlasov, pričom každý jeho člen má jeden hlas. V majetkových a záväzných veciach musí byť uznesenie predstavenstva odsúhlasené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov predstavenstva. 
3. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré zákon, stanovy alebo uznesenia valného zhromaždenia nezverujú inému orgánu združenia. 
4. Predstavenstvo: 
a) volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu predstavenstva 
b) zvoláva valné zhromaždenie, pripravuje podklady pre jeho rokovanie a zabezpečuje plnenie jeho uznesení, 
c) predkladá valnému zhromaždeniu návrh na zloženie orgánov združenia na ďalšie volebné obdobie, 
d) zostavuje ročný plán činnosti združenia a vypracováva koncepciu rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne, 
e) schvaľuje zriadenie pracovných komisií, 
f) vypracováva návrh rozpočtu združenia, výročnú správu a predkladá ich na schválenie valnému zhromaždeniu, 
g) hospodári s majetkom zduženia, 
h) poskytuje informácie členom združenia, 
i) poskytuje dozornej rade podklady na kontrolnú činnosť, informuje ju o schôdzkach predstavenstva a poskytuje jej zápisnice z týchto schôdzí. 
j) informuje valné zhromaždenie o prijatých členoch, 
k) v prípade likvidácie združenia určuje spôsob likvidácie a menuje likvidátora. 
5. Na čele predstavenstva je predseda predstavenstva, ktorý riadi činnosť orgánov združenia, zvoláva, pripravuje a riadi schôdze predstavenstva a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu určujú stanovy, uznesenia valného zhromaždenia, alebo predstavenstva. 
6. V prípade, že mesto Kremnica bude členom združenia, jedno miesto v predstavenstve bude vyhradené pre zástupcu mesta. Osoba, ktorá bude mesto zastupovať na rokovaniach však musí byť najprv schválená valným zhromaždením. 
7. Na zasadnutia predstavenstva možno prizvať aj zástupcov z iných oblastí činnosti s cieľom poradenstva vo všeobecne dôležitých otázkach cestovného ruchu. 
8. Predstavenstvo schvaľuje svoj rokovací poriadok. 
9. Zo zasadania predstavenstva sa vyhotovujú zápisnice, ktoré združenia uschováva po dobu päť rokov po skončené funkčného obdobia predstavenstva. 

Článok IX. 
Dozorná rada 
1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia. 
2. Dozorná rada má minimálne dvoch členov volených na obdobie jedného roka valným zhromaždením. Za členov rady musia byť zvolené osoby, ktoré môžu byť na základe svojej praxe alebo vzdelania zárukou náležitej odbornej kontroly. 
3. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia. 
4. Dozorná rada najmä: 
a) kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva združenia, 
b) preskúmava ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu, ak sa zostavujú, a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu, 
c) kontroluje hospodárenie s majetkom, 
d) kontroluje, či je účtovníctvo vedené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 
e) kontroluje, či združenie vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami, 
f) upozorňuje predstavenstvo na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie, 
g) upozorňuje predstavenstvo na zistené porušenie právnych predpisov alebo stanov, 
h) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu predkladaného predstavenstvom, 
i) prešetruje podané sťažnosti členov združenia, 
j) predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu. 
5. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve. 
6. Zo zasadnutí dozornej rady sa vyhotovujú zápisnice, ktoré združenie uschováva po dobu päť rokov po skončení funkčného obdobia dozornej rady. 

Článok X. 
Konanie v mene združenia 
1. Predseda a podpredseda predstavenstva sú štatutárnym orgánom združenia. Ak predseda alebo podpredseda nemôže vykonávať svoju funkciu alebo je odvolaný, do zvolenia nového predsedu alebo podpredsedu vykonáva jeho funkciu a funkciu štatutárneho orgánu združenia vybraný člen predstavenstva. V mene združenia preto konajú vždy minimálne 2 osoby predstavenstva /predseda a podpredseda, resp. ďalší člen predstavenstva/. 
2. Predseda a podpredseda predstavenstva združenia zastupuje záujmy združenia smerom navonok a pritom sú viazaní uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva. Pri zastupovaní združenia navonok vystupuje predseda predstavenstva ako predseda združenia a podpredseda predstavenstva ako podpredseda združenia. 

Článok XI. 
Pracovné komisie 
1. Pracovné komisie sa zriaďujú na základe rozhodnutia predstavenstva na riešenie konkrétnych úloh. Po splnení úloh zanikajú. Členmi pracovnej komisie môžu byť prizvané aj osoby mimo členov združenia. 

Článok XII. 
Hospodárska činnosť združenia 
a) Hospodárska činnosť združenia je podmienená tvorbou zdrojov a príjmov. 
b) Príjmami združenia sú najmä: 
a) členské príspevky ktorých výšku na určí valné zhromaždenie, 
b) príjmy z kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií organizovaných združením, 
c) dary od fyzických a právnických osôb, 
d) pôžičky, úvery a úroky, 
e) granty a nenávratné príspevky, 
f) návratné zdroje financovania, 
g) prostriedky mimorozpočtových fondov, vrátane štrukturálnych fondov, 
h) príspevky od samosprávnych krajov, 
i) reklamná, propagačná a inzertná činnosť, 
j) rozmnožovanie tlačovín, 
k) iné zdroje, vrátane príjmov z výnosov doplnkových podnikateľských činností súvisiacich s poslaním združenia. 
c) Výdavkami združenia sú najmä: 
a) výdavky na hlavnú činnosť združenia, 
b) výdavky na administratívnu správu združenia, 
c) výdavky spojené s podnikateľskou činnosťou. 
d) Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet združenia obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu predstavenstvo najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet združenia na ďalší rok najneskôr do 31.decembra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému roku. V prvom roku činnosti sa zostavuje predbežný rozpočet, vychádzajúci z termínu založenia združenia. 
e) Predstavenstvo združenia zodpovedá za maximálnu hospodárnosť používania finančných prostriedkov ako aj za vedenie účtovníctva podľa príslušných právnych predpisov. 
f) Ak je to vyžadované právnymi predpismi alebo ak tak rozhodne valné zhromaždenie, predstavenstvo vypracuje výročnú správu v termíne určenom valným zhromaždením po skončení kalendárneho roka, najneskôr do 1.marca nasledujúceho roku. Výročná správa, vrátane účtovnej závierky združenia, je pre verejnosť prístupná v sídle združenia. 

Článok XIII. 
Zánik združenia 
1. Združenie zaniká: 
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, 
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení. 
2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkovo-právne vysporiadanie /likvidácia / likvidátorom určeným predstavenstvom. Oznámenie zániku likvidáciou resp. návrh na výmaz podáva predseda predstavenstva. 
3. Činnosť likvidátora sa riadi zákonnými predpismi, týmito stanovami a rozhodnutím valného zhromaždenia. 
4. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Majetok v likvidačnom zostatku sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné a charitatívne účely. 

Článok XIV. 
Privilégium 
1. Predstavenstvo združenia môže vydať Pravidlá užitia privilégií spočívajúce v možnosti užívať jednotné insígnie, znaky, označenia a logo Združenia všetkými členmi za vymedzených pravidiel a cien pre potreby vlastného podnikania a označovania produktov a služieb. 
2. Dokumentáciu a evidenciu užitia privilégií riadi a zabezpečuje predseda združenia 

Článok XV. 
Záverečné ustanovenia 
1. Tieto stanovy boli schválené na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 20.10.2011 v hoteli Central v Kremnici zakladajúcimi členmi občianskeho združenia. Účinnosť nadobúdajú dňom registrácie podľa príslušných právnych predpisov. 
2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia príslušnými právnymi predpismi. 

bottom of page